Aktivnosti u okviru usluge Dnevni boravak

Svrha usluge Dnevnog boravka sastoji se u unapređivanju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Kroz uslugu Dnevnog boravka korisnici u organizovanom okruženju i uz potreban nadzor zadovoljavaju razvojne potrebe stiču i razvijaju životne veštine, ličnu i društvenu odgovornost radi razvoja samostalnosti, socijalnih, saznajnih i drugih važnih funkcija.

Uslugom Dnevnog boravka realizuje se pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, a članovima porodice slobodno vreme za bavljenje radnim i drugim aktivnostima.

Usluga Dnevnog boravka se realizuje kroz osmišljene programe u planiranim i ograničenim vremenskim periodima.

Na evidenciji Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba ima 975 ovih lica, a na teritoriji grada Novog Pazara i u širem regionu ne postoje relevante ustanove socijalne zaštite koje bi im pružile odgovarajuću pomoć. Ova lica i njihove porodice prepuštene su same sebi. 

Struktura korisnika :

korisnici Dnevnog boravka podeljeni su u dve grupe i to:

 1. deca i mladi sa intelektualnim teškoćama  (umereno, teže mentalno ometeni, višestruko ometeni, sa kombinovanim smetnjama – telesno u kombinaciji sa intelektualnom ometenošću, cerebralna paraliza udružena sa mentalnom ometenošću, deca sa autizmom ) koji imaju potrebe za dnevnom negom, nadzorom i podrškom u održavanju i razvoju potencijala
 2. odrasli sa telesnim odnosno intelektualnim teškoćama (umereno, teže mentalno ometeni, višestruko ometeni, sa kombinovanim smetnjama – telesno u kombinaciji sa intelektualnom ometenošću, cerebralna paraliza udružena sa mentalnom ometenošću, deca sa autizmom ) koji imaju potrebu za dnevnom negom , nadzorom i podrškom u održavanju i razvoju potencijala.

I  grupa korisnika 

U okviru prve grupe korisnici su podeljeni na dve podgrupe deca  do 10 god i korisnici od 10 – 27 god.

Grupa korisnika do 10 godina:

Cilj aktivnosti je da se na što ranijem uzrastu započne edukacija i rehabilitacija čime će se postići veći napredak korisnika kao i procena preostalih sposobnosti i mogućnosti a u kasnijem periodu i većoj socijalizaciji i osamostaljivanju korisnika. Cilj ove radionice je i edukacija roditelja kroz konsultacije i davanje upustava kako bi mogli da određene aktivnosti nastave kod kuće.

Aktivnosti se realizuju po planu koji se radi za grupu u okviru koga se sadržaji prilagođavaju pojedinačno u zavisnosti od interesovanja, mogućnosti i sposobnosti korisnika.

Grupa korisnika je heterogena, svih stepena ometenosti, od lake, umerene, teže mentalne ometenosti preko korisnika sa kombinovanim smetnjama i korisnika sa autizmom.

Aktivnosti koje se realizuju:

 • okupacione aktivnosti
 • saznajne aktivnosti
 • muzičke aktivnosti
 • kreativne aktivnosti
 • likovne aktivnosti
 • logopedka radionica
 • fizioterapeutska radionica
 • aktivnosti u senzornoj sobi
 • očigledne aktivnosti
 • rad na kompjuteru

II  grupa korisnika do 27 god.

Cilj radionice je da se kroz aktivnosti razviju intelektualne, emocionalne, socijalne sposobnosti, motoričke, razvoj govora i komunikacije, razvoj samostalnosti.

Ove aktivnosti se realizuju na sledeći način:

U malim grupama, rad u parovima, simultana individualna aktivnost i frontalni rad.

U aktivnostima se koriste metode razgovora, objašnjavanje, pokazivanje, demonstriranje, doživljavanje i dr.štanja, vežbe spretnosti, brzine, okretnosti, ravnotež

Aktivnosti se realizuju prema rasporedu za datu grupu:

 • okupacione aktivnosti
 • saznajne aktivnosti
 • muzičke aktivnosti
 • kreativne aktivnosti
 • likovne aktivnosti
 • logopedka radionica
 • fizioterapeutska radionica
 • aktivnosti u senzornoj sobi
 • očigledne aktivnosti
 • rad na kompjuteru

III  Za grupu korisnika starijih od 27 godina

Aktivnosti se realizuju po planu i programu kao i za grupu od 10-27 godina sa tim što se akcenat stavlja na očuvanje već stečenih veština, obuku za samostalan život uz podršku kao i razvoju novih praktičnih veština a samim tim i njihovu što veću samostalnost. I za ovu grupu je utvrđen raspored dnevnih aktivnosti.

Za sve korisnike dnevnog boravka planirani su izleti, usmerena rehabilitacija i rekreacija u prirodi, organizovanje priredbi povodom nacionalnih i verskih praznika, obeležavanje dana invalida, osmog marta, nove godine, dana zaljubljenih, završna priredba u junu, organizovanje humanitarnih – prodajnih izložbi, učešće na javnim manifestacijama u gradu, dečijoj nedelji.

Aktivnosti koje se realizuju:

 • radionaca za radno osposobljavanje
 • radionica slobodne aktivnosti
 • rad na kompjuterima
 • obrazovna radionica
 • fizioterapeuska radionica
 • muzicka radionica
 • razgovor o lepom ponašanju
 • očigledne aktivnosti

Saradnja sa roditeljima

Negovanje partnerskih odnosa kroz:

 • Svakodnevne kontakte i razgovore sa roditeljima
 • Planirani kontakti putem otvorenog dana za roditelje
 • Klub roditelja i pružanje psihosocijalne podrške
 • Roditeljski sastanci, grupni i tematski
 • Uključivanje roditelja u vaspitno – obrazovni proces
 • Uključivanje roditelja u timove za izradu i realizaciju IPP-a