Aktivnosti Udruženja za pomoć MNRO

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica je humanitarna nevladina organizacija koja je registrovana 1981. godine.

Na evidenciji Društva ima 975 lica svih kategorija ometenosti i različite starosne dobi.

Od 1999. godine Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica realizuje projekat ,,Otvorena vrata za decu i roditelje”. Realizacijom projekta postignuće se veća socijalizacija a samim tim i uspešna integracija ovih lica u društvenu zajednicu.

Jedan od glavnih ciljeva Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica je promena svesti u lokalnoj zajednici o ovim licima i njihovim problemima kao i integracija ovih lica u društvenu zajednicu.

Aktivnosti projekta za rezultat ima razvijanje usluge Dnevnog boravka u sistemu socijalne zaštite na lokalnom nivou u novoizgrađenoj i opremljenoj zgradi Dnevnog boravka.

Udruženje kroz redovne aktivnosti sarađuje sa 230 lica ometenih u mentalnom razvoju, bez obzira na godine starosti, njihovih porodica u smislu pružanja pomoći u ostvarivanju zakonom predviđenih prava u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i drugih prava. Radi na razvijanju drugih usluga socijalne zaštite: predah, pomoć u kući, stanovanje uz podršku i dr.

Aktivnostima Udruženja stvaraju se uslovi za formiranje efikasnog sistema socijalne zaštite i pomoći ovim licima kao marginalizovanoj grupi. Ostvarivanje prava na kvalitetniji život u prirodnom okruženju. Pomoć ovim licima i njihovim porodicama da normalno funkcionišu. Rehabilitacija korisnika da postanu svesni sebe i svojih preostalih sposobnosti. Afirmacija ove populacije i otklanjanje pogrešnog shvatanja i mišljenja o njima i njihovim sposobnostima. Stvaranje uslova da se ova lica i njihovi roditelji druže, da ne budu izolovani, da se osećaju vrednijim, kako bi se na taj način uključili u svet oko sebe.