Decija nedelja

U okviru de??ije nedelje, koja se realizovala od 1. do 5. oktobra 2012.godine, korisnici Udru??enja za pomo? MNRO Novi Pazar su u??estvovali u raznim aktivnostima planiranih programom. Prvog dana de??ije nedelje na?i mla?°i korisnici su u??estvovali na maskembalu dok su stariji korisnici izlo??ili svoje radove iz radionice za radnu okupaciju i radno osposobljavanje u okviru prodajne izlo??be. Nakon ove aktivnosti korisnici su u??ivali u odmoru i dru??enju sa prijateljima dece ,gradonacelnikom i ??lanovima gradske uprave. Drugog dana odr??avanja de??ije nedelje organizovana je `Godisnja de??ija skup?tina` u skup?tinskoj sali grada Novog Pazara na kojoj su tako?°e u??estvovali na?i korisnici. Zatim je usledio prijem kod gradona??elnika Novog Pazara dr Meha Mahmutovica na kojem su deca raspravljala o njima zna??ajnim pitanjima i poku?avali da zajedno sa gradona??elnikom i njegovim saradnicima na?°u re?enje. Tom prilikom ??lanovi udru??enja su uru??ili skroman poklon gradonacelniku, takodje proizvod njihovog rada. U??estvovali smo i na izlo??bi likovnih radova na temu ‚‚Bolji smo zajedno‚‚. U ??etvrtak, 11. oktobra predstavnici organizacije `Prijatelji dece` i prijatelji udru??enja posetili su prostorije Udru??enja za pomoc MNRO Novi Pazar i dru??ili se sa na?im korisnicima, uz muziku, prigodan program i poslu??enje. U poslednjem danu ovogodi?nje `de??ije nedelje` bili smo po??asni gosti na premijeri de??ije prestave Kapetan Dzon Piplfoks gde su na?i korisnici imali priliku da se dru??e sa glumcima Regionalnog pozorista.

Bila je ovo jedna aktivna nedelja u kojoj su na?i korisnici u??ivali u ispunjenim danima. Zahvaljujemo se ??lanovima organizacije `Prijatelji dece`, predstavnicima gradske vlasti, Regionalnom pozoristu u Novom Pazaru.