Doček nove 2016.god.

Udru??enje za pomo? MNRO Novi Pazar sa svojim korisnicima sve??ano je obele??ilo dolazak nove 2016.godine. U hotelu ‚‚Atlas‚‚ korisnici usluge Dnevi boravak pripremili su prigodan program kako bi se predstavili i uveselili prisutne. Uz zakusku i muzi??ki deo programa, za koji su bili zadu??eni Sne??ana Vu?ovi? i Haris Skarep, prisutni ??lanovi Udru??enja su u veseloj i prijatnoj atmosferi ispratili staru i do??ekali novu godinu sa ??eljom da ova bude jo? uspe?nija, da pru??i jo? bolje uslove i podr?ku svim korisnicima usluga Udru??enja. Na kraju programa podeljeni su i poklon paketi?i koje je ove godine za sve korisnike obezbedilo preduze?e za trgovinu i transport ‚‚ Ervin d.o.o ‚‚ . 
 SRE?NU I USPE?NU 2016. GODINU 

??ELI VAM UDRU??ENJE ZA POMO? MNRO NOVI PAZAR