Enigmatski svet čula

18.i 19. oktobra 2014. godine odr??ana je edukacija pod nazivom ‚‚Enigmatski svet ??ula‚‚ Obuka je predstavljala upoznavanje stru??njaka sa programom senzorne integracije i na??inima njene primene u radu sa decom ometenom u razvoju stavljaju?i akcenat na autizam. Predavanja su dr??ali stru??njaci sa teoriskim i prakti??nim iskustvom u ovoj oblasti, u radu sa decom sa autizmom i radom u senzornoj sobi dr Gordana Milanovi? - specijalista de??ije psihijatrije, Sla?°ana Ristivojev - dipl defektolog i Vesna Srdanovi? Halilovi? - dipl psiholog iz Beograda. U prvom delu edukacije polaznici su dobili teoriska osnove senzorne integracije koja podrazumeva svet ??ula i osve??ivanje do??ivljaja sveta oko sebe kao i razumevanje disfunkcija ovog sistema da bi se dete adekvatno stimulisalo i na pravi na??in pristupilo u radu sa njim, dok je drugi deo bio vi?e usmeren ka prakti??nom radu i kori??enju senzorne sobe u radu sa decom ometenom u razvoju. 18 stru??njaka iz Novog Pazara zavr?ilo je obuku pri tome kompletan tim Udru??enja za pomo? MNRO kao i kolege iz zdravstva, prosvete, psihologije, rehabilitacije.