IZLOŽBA RADOVA KORISNIKA UDRUŽENJA ZA POMOC MNRO NOVI PAZAR

5.marta 2013.godine u foajeu Kulturnog centra korisnici Udru??enja za pomo? MNRO izlo??ili su svoje radovi a sve u ??ast praznika ??ena. Radovi su nastali kroz raznolike radioni??arske aktivnosti korisnika uz svesrdnu pomo? radioni??ara. Izlo??ba je bili i prodajnog karaktera pa su zainteresovani mogli uz simboli??ne cene priu?titi sebi uspomenu za ovaj praznik i na ovaj skup. Izlo??bu radova otvorio je Fevzija Muri?, zamenik na??elnika za socijalnu politiku. Zahvaljujemo se multimedijalnom centru ?to nam je iza?ao u susret, ustupio prostor i pomogao u realizovanju planirane aktivnosti.