Nastavak realizacije projekta

3.septembra 2012.godine nastavljeno je sa realizacijiom projekta ‚‚Otvorena vrata za decu i roditelje‚‚kroz aktivnosti Dnevnog boravka i intenzivnih dnevnih aktivnosti. Dnevnim boravkom 10 do 15 casova su obuhva?eni korisnici stariji od 18 godina sa kojima se organizuju razli??ite aktivnosti po dnevnom rasporedu. Za mla?°e korisnike kroz grupe i individualne aktivnosti realizuju se radionice prilago?°ene uzrastu i sposobnostima korisnika.Radovi na izgradnji ‚‚Regionalnog centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje‚‚ u?li su u zavr?nu fazu.