Aktivnosti Dnevnog boravka realizuju se u novim prostorijama...

 

Aktivnosti Dnevnog boravka se od 1. septembra 2014. godine realizuju u prostorijama Regionalnog centar za dnevni boravak I radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju na adresi Dositejeva bb. Udru??enje za pomo? MNRO Novi Pazar je me?°u prvim licenciranim u Srbiji za pru??anje usluga iz oblasti socijalne za?tite - Dnevni boravak za decu, mlade I odrasle ometene u razvoju od strane Ministarstva za rad, zaposljavanje, bora??ku I socijalnu za?titu.

U prostoru koji je izgradjen I u potpunosti prilagodjen za rad sa osobama ometenim u razvoju realizuju se aktivnosti dnevnog boravka koje podrazumevaju usmeren rad sa korisnicima kao I organizovanje, usmeravanje I ispunjavanje njihovog slobodnog vremena izme?°u radionica. Radno vreme Dnevnog boravka je svakim radnim danom od 8-3h. Kapacitet Dnevnog boravka je 60 korisnika, koji su podeljeni u grupe.. Za sve grupe izra?°en je ritam dana koji je prilago?°en uzrastu I stepenu potrebene podr?ke korisniku. U radu sa korisnicima angazovani su defektolozi, psiholozi, pedagozi, radni instruktori, fizioterapeut koji realizuju grupne I individualne aktivnosti a tu su svakako I tretmani u senzornoj sobi. Sve aktivnosti prilago?°ene su mogu?nostima I sposobnostima korisnika, nastoje?i da se usvojena znanja I vestine odr??e i usavrsavaju kao I da podstakne razvoj I usvajanje novih a sve se to realizuje kroz individualne planove podr?ke koje stru??ni tim izra?°uje za svakog korisnika. Ovakvim aktivnostima stvoreni su uslovi za kvalitetnije pru??anje usluge korisnicima a njihovim roditeljima omogu?eno je slobodno vreme za izvr?avanje radnih i drugih obaveza.

``mi ??elimo da ??ivimo sa vama a ne pored vas‚‚