NOVOGODIŠNJA PRIREDBA


  U ??etvrtak, 24.12.2009. godine u 16:00 ??asova, u prostorijama Centra za decu i omladinu " Duga " odr??a?e se priredba povodom novogodi?njih praznika. U??esnici ?e biti korisnici Dru?tva za pomo? MNRL i ??lanovi " Duge ".