Odmor

Aktivnosti u Dru?tvu za pomo? mentalno nedovoljno razvijenim licima ne?e se realizovati u periodu od 15. jula do 17. avgusta 2009. godine zbog kolektivnog godi?njeg odmora.