POČETAK


  Dru?tvo za pomo? mentalno nedovoljno razvijenim licima ponovo je po??elo sa radom 17.08.2009.godine posle jednomese??nog kolektivnog odmora. I u ovom periodu, septembar 2009.- jun 2010. godine realizova?e se projekat "Otvorena vrata za decu i roditelje".