Poseta gradonačelnika Novog Pazara

Gradona??elnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovi? 15.novembra 2010.godine posetio je Udru??enje za pomo? MNRO u Novom Pazaru.Povod ovog okupljanja je zvani??an po??etak rada Dnevnog boravka za osobe ometene u mentalnom razvoju.Otvaranje ovog Dnevnog boravka je rezultat desetogodi?nje uspe?ne realizacije projekta "Otvorena vrata za decu i roditelje" koje realizuje Udru??enje za pomo? MNRO.Ovaj Dnevni boravak predstavlja novi model socijalne za?tite i pripremu za po??etak rada "Centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje osoba ometenih u mentalnom razvoju " kao socijalne ustanove.U Dnevnom boravku je sada uklju??eno 70 osoba ometenih u razvoju razli??ite starosne dobi i nivoa ometenosti.

Prlilikom posete gradona??elnik je imao priliku da prisustvuje realizaciji radionice za radno osposobljavanje, kao i radionici za kompjutere.Korisnici su imali priliku da razgovaraju sa gradona??elnikom i da demonstriraju svoje aktivnosti i poka??u proizvode koje rade.
Sekretar Udru??enja za pomo? MNRO Tahir Deli? zvani??no je predstavio koncept radi i aktivnosti kao i probleme Uru??enja za pomo? MNRO.

Nakon toga,gradona??elnik se obratio prisutnima,izraziv?i zadovoljstvo na??inom rada i anga??ovanja korisnika.Tom prilikom obe?ao je i da ?e gradska uprava Novog Pazara pomo?i da "Centar za dnevni boravak i radno osposobljavanje osoba ometenih u mentalnom razvoju" bude zavr?en u toku slede?e godine.

Prilikom ove posete gradona??elnik se u neformalnom razgovoru sa korisnicima i njihovim roditeljima bli??e upoznao sa problemima i zna??ajem podr?ke koju pro??a Udru??enje za MNRO