Poseta Muamera Hukica

Bokserski ?ampion Muamer Hukic 6.06.2013.godine posetio je prostorije ‚‚Regionalnog centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju‚‚ u Novom Pazaru. Cilj ove posete bila je donacija sportske opreme za opremanje sale u novoizgra?°enom objektu. Kampanju za prikupljanje sredstava za opremanje fiskulturne sale pokrenula je Kancelarija za mlade u Novom Pazaru a kao glavni donator javio se Huki?. Ovom prilikom Huki? se upoznao sa pojedinim budi?im korisnicima ovog centra i istakao da su to ‚‚dragoceni trenutci i sjajno iskustvo‚‚. On je tako?°e naveo da je ‚‚boravak u ustanovi ujedno i prilika da se upozna sa na??inom rada celokupnog osoblja, sa entuzijazmom koji krasi stru??ni kadar ovog jedinstvenog vaspitnog centra‚‚. Na veliko zadovoljstvo svih prisutnih, u prijatnom okru??enju i atmosferi korisnici su isprobali deo sprava doniranih ovom prilikom i uz poslu??enje i fotografisanje sa slavnim boksrom zahvalili se na pa??nji i pomo?i koja ?e im u svakom slu??aju pomo?i i olak?ati rad.