Poseta stomatologa iz Turske

Udru??enje stomatologa iz Turskog grada Izmra, op?tina Bornov, posetila je Novi Pazar u okviru akcije ‚‚ Zajedno bez prepreka i granica za zdrav osmeh ‚‚. Poseta ove grupe imala je za cilj stomatolo?ke intervencije kod dece i odraslih ometenih u razvoju. Sve aktivnosti su realizovane u Regionalnom centru za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju. Grupa od 5 stomatologa i pomo?nog osoblja, koji su kompletnu potrebnu opremu doneli iz Turske , radili su na podizanju svesti o oralnoj higijeni i stomatolo?ke intervencije. Saradnja je ostvarena na obostrano zadovoljstvo i predstavnika Udru??enja stomatologa i korisnika invalidskih organizacija. U akciji su u??estvovale sve invalidske organizacije a predstavnici Udru??enja stomatologa su posetili i Novopazarsku banju. Roditelji na?ih korisnika su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost ovom Udru??enju ?to su obratili pa??nju na probleme ovih osoba i sa velikim strpljenjem i ljubavlju pristupili u radu sa njima. Preko 70 korisnika Udru??enja za pomo? MNRO napustilo je Regionalni centar sa osmehom i sa simboli??nim poklonima. Kao krajni cilj ove saradnje prijatelji iz Turske su obe?ali opremanje stomatolo?ke ambulante u Regionalnom centru za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju.Cela akcija sprovedena je u saradnji op?tine Bornov-Izmir, grada Novog Pazara, ministarstva zdravlja RS, kulturnog Udru??enja Bosna Sand??ak Izmir.

 

UDRU??ENJE ZA POMO? MNRO NOVI PAZAR SE ZAHVALJUJE GOSTIMA IZ IZMIRA NA POSETI I NADAMO SE NASTAVKU SARADNJE