Projekat "Samozastupanje osoba sa intelektualnim teškoćama"

21. juna 2016. godine u prostojima Udru??enja za pomo? MNRO Novi Pazar odr??an je seminar ‚‚ Samozastupanje osoba sa intelektualnim te?ko?ama‚‚. Predstavnici asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije, na ??elu sa menad??erom projekta Bobanom Petrovi?em i Jandrankom Novak prezentovali su ciljeve i na??ine realizacije ovog projekta. Na skupu su pored roditelja, korisnika usluge dnevnog boravka, stru??nog tima Udru??enja prisustvovali i predstavnici centra za socijalni rad, prestavnici gradske vlasti kao i predstavnici ostalih invalidskih organizacija. Na skupu je istaknuto koliko je zana??ajno da se u projektne aktivnosti uklju??i ?to vi?e partnera kako bi se bolje prepoznale potrebe lica sa intelektualnim te?ko?ama da se bore i ostavruju svoja prava. U projekat o samozastupanju poredn Novog Pazara uklju??eni su i Novi Sad, Subotica, Ni?, Pan??evo, Jagodina i Vlasotince a sve aktivnosti podr??ane su od strane delegacije Evropske unije u Srbiji.