PROMENA NAZIVA


Dru?tvo za pomo? mentalno nedovoljno razvijenim licima , na osnovu ispunjenih uslova propisanih odredbom ??lana 79. Zakona o udru??enjima ("Sl.glasnik RS" br.51/09.) i ??lana 30. Pravilnika o sadr??ini, na??inu upisa i vo?°enja Registra udru??enja ("Sl.glasnik RS" br.80/09) zvani??no je  izvr?ilo upis uskla?°ivanja u Registar udru??enja dana 08.06.2010. godine.
 Od sada ?e se sve aktivnosti realizovati u organizaciji koja nosi naziv UDRU??ENJE ZA POMO? MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA NOVI PAZAR.