Sajam nevladinih organizacija

U sredu, 22. aprila 2015. godine u Novom Pazaru organizovan je sajam organizacija civilnog dru?tva jugozapadne Srbije, na kojem je svuje usluge predstavilo i Udru??enje za pomo? MNRO Novi Pazar. Ovom prilikom organizacije civilnog drustva su medjusobno mogle da se upoznaju sa delokrugom i aktivnostima koje se organizuju i realizuju u okviru nevladinog sektora. Tako?°e, zna??ajan cilj sajma je i da se gra?°ani upoznaju sa raznolikim uslugama i podr?kom koju mogu na?i me?°u organizacijama civilnog drustva. Udru??enje za pomo? MNRO Novi Pazar predstavilo se jos jednom gra?°anima Novog Pazara, upoznalo ostale sa uslugama socijalne za?tite koje ovo Udru??enje pru??a osobama ometenim u razvoju i njihovim porodicama. Pored informacija Udru??enje se predstavilo i prodajnom izlo??bom radova korisnika obuhva?enih radionicom za radno osposobljavanje u okviru dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju.