SEMINAR U UTORAK

       
 U okviru projekta " Ubla??avanje efekata siroma?tva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji " koji realizuje Save The Children i Dru?tvo za pomo? MNRL 20. i 21. oktobra 2009.godine odr??a?e se jo? jedan seminar na temu " Za?tita dece od zlostavljanja i zanemarivanja ". Seminar ?e voditi Ljiljana Do?en, Slavka Laki?evi? i dr. Veronika I?panovi?.