Stručni seminar

U prostorijama Udru??enja za pomo? MNRO Novi Pazar 4, 5. novembra 2013. godine odr??an je seminar na temu ‚‚Na porodicu usmerena podr?ka - saradnja sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju ‚‚. Predava??i na ovoj seminaru bile su Nada ?arac i Svetlana ??ivani? iz Republi??kog zavoda za socijalnu za?titu. Kroz dvodnevni interaktivni rad u??esnici su dobili smernice u radu i pro?irili znanja iz oblasti zna??aja porodi??nog okru??enja, problemima sa kojima se susre?u porodice dece ometenim u razvoju kao i na??inima kako usmeriti podr?ku na porodici i razviti saradnju porodice i pru??aoca usluga, osna??iti porodicu za iznala??enje re?enja problema oslanjanjem na sopstvene snage i stvaranje preduslova za njihovo uspe?no funkcionisanje. Na seminaru su pored doma?ina iz Novog Pazara u??estvovali i predstavnici Udru??enja iz Sjenice, Priboja i Prijepolja. Ovaj program obuke akreditovan je od strane Republi??kog zavoda za socijalnu za?titu tako da ?e u??esnici dobiti i sertifikate kao potvrdu uspe?no realizovanog programa i osposobljenosti za primenu znanja o pristupu u radu sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju, koji se baziraju na savremenim socio-inkluzivnim terapijskim postavkama.