Veliko srce

U okviru projekta simboli??no nazvanog ‚‚Veliko srce‚‚ fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa EFG bankom posetili su Novi Pazar i tom prilikom sve??ano otvorili rekonstrusano de??ije igrali?te namenjeno korisnicima Regionalnog centra za dnevni boravak i radno osposoblavanje lica ometenih u razvoju i deci pred?kolske ustanove ‚‚Moje dete‚‚. Tom prilikom je prire?°en i kratak zabavni program korisnika Udu??enja za pomo? MNRO i dece iz pred?kolske ustanove, na kojem su se deca gostima predstavila u najboljem svetlu. Nakon toga, Ana i Vlade Divac, predstavnici EFG banke, sekretar Udru??enja za MNRO Tahir Delic, direktor pred?kolske ustanove i predstavnici gradske vlasti sve??ano su otvorili de??ije igrali?te oboga?eno novim spravama prilago?°enim i za decu ometenu u razvoju. Zatim su Ana i Vlade Divac posetili Regionalni centar za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju i tom prilikom se upoznali sa prostornim i programskim planovima budu?eg centra.
U ime Udru??enja za pomo? MNRO, njegovih korisnika, koji su u??ivali u dru??enju sa porodicom Divac i zajedni??koj igri na novootvorenom igrali?tu, njihovih roditelja i prijatelja Udru??enja zahvaljujemo se fondaciji Ana i Vlade Divac ?to su imali sluha za na?e probleme i potrebe.